عکس آیت الله طالقانی هنگام ورود آیت الله خمینی

حرف ها داره 8998_534258929950234_1456616956_nاین عکس

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to عکس آیت الله طالقانی هنگام ورود آیت الله خمینی

  1. سید منصور says:

    خدایش بیامرزد مرحوم طالقانی را که جو زده نشد، مطالبی را که بسیاری نفهمیدند، او فهمید و مواردی را که دیگران جرأت ابراز آن را نداشتند، ابراز کرد . خداوند ایشان را غریق رحمت واسعه خویش نماید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s