ده ها دیپلمات صحن سازمان ملل را در زمان سخنرانی احمدی نژاد را ترک کردند

ده ها دیپلمات صحن سازمان ملل را در زمان سخنرانی احمدی نژاد را ترک کردند. میزان ترک سالن بیشتر از سال قبل بود.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ده ها دیپلمات صحن سازمان ملل را در زمان سخنرانی احمدی نژاد را ترک کردند

  1. Pingback: صحبتهای جنجالی احمدی‌نژاد در مقر سازمان ملل در نیویورک و ترک سالن از سو‌ی سران کشورها « پل سبــــــــــــــــــــــــــــــــز چـــــ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s