دروغ سیزده در سرزمین دروغ

در کشور من جایی برای دروغ سیزده نیست.اینجا همه روزها سیزده است و همه چیز از جنس دروغ! اما روزی نه چندان دور همه دروغ ها و نحسی ها را از این سرزمین راستی بیرون خواهیم کرد روزی نه خیلی دور…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s